Spłaciłeś przedterminowo kredyt?

Sprawdź czy bank lub insytucja parabankowa prawidłowo się z Tobą rozliczył.

Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku wcześniejszej niż przewidziana w umowie spłaty kredytu lub pożyczki obniżeniu ulegają wszystkie koszty związane z taką umową. Również dotyczy to kosztów poniesionych jednorazowo przez klienta przy zawarciu umowy takich jak prowizje, opłaty, marże, ubezpieczenia itd. W praktyce jednak banki instytucje parabankowe uchylają się od rozliczenia tych opłat wskazując na różne uzasadnienia lub w ogóle przemilczając taki obowiązek. W takim przypadku z naszą pomocą przeprowadzisz ostateczne rozliczenie i odzyskasz kwotę od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Od czego zależy jaka kwota zwrotów mi się należy?

Zależy to od różnych czynników. Przede wszystkim kwota, którą powinien zwrócić bank/instutcja parabankowa uzależniona jest od czasu przedterminowej spłaty. Innymi słowy im szybciej spłacimy pożyczkę lub kredyt tym stosunkowo większy zwrot będzie się nam należeć. Drugim czynnikiem jest sama treść umowy. W różnych umowach prowizje i opłaty tego rodzaju ustalone są na różnych poziomach. Szczególnie w przypadku chwilówek mogą one wynosić nawet kilkadziesiąt procent kwoty udzielonej pożyczki. Oczywiście im wyższe kwoty pobrane z tego tytułu tym wyższy zwrot będzie się Państwu należał. W celu dokładnego określenia Waszych roszczeń skontaktujcie się z nami i prześlijcie nam skan Waszej umowy pożyczki lub kredytu z informacją o dacie ich przedterminowej spłaty. Bezpłatnie przeanalizujemy Wasze roszczenie i pomożemy podjąć działania zmierzającego do jego wyegzekowania.

Czy za sam fakt wcześniejszej spłaty kredytu bank może pobierać prowizję?

Co do zasady bank/instytucja parabankowa może pobierać prowizje z racji tego, że klient dokonuje spłaty całości lub części zobowiązania przed umówionym terminem ale prawo nakłada na te instytucje w tym zakresie istotne ograniczenia. W przypadku pożyczki/kredytu spłacanego w systemie rat malejących prowizja taka może być pobrana jedynie w przypadku wcześniejszej przedterminowej spłaty, w terminie wcześniejszym niż trzy lata od zawarcia umowy. Natomiast w przypadku pożyczki/kredytu w systemie rat równych prowizja taka może być pobrana przez cały czas trwania umowy. Prowizja nie może przekroczyć 3% udzielonego kapitału ani być wyższa niż koszty stałe banku związane z wcześniejszą spłatą kredytu.

Bank mówi, że nie należy mi się zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, czy ma rację?

Wszelkie odmowy przez bank zwrotu pobranych w związku z wcześniejszą spłatą kredytów świadczeń wymagają konsultacji. Konsultacje takie nasz portal przeprowadza nieodpłatnie. Co do zasady stosunkowy zwrot kosztów kredytu należy się zawsze. Natomiast co do zwrotu części prowizji za wcześniejszą wpłatę kwestia ta może być uzależniona od tego w jakim terminie i pod reżimem jakich przepisów została zawarta konkretna umowa.

Bank odmawia zwrotu kosztów kredytu powołując się na stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 2 marca 2020 roku, co robić?

Niektóre banki podnoszą najdziwniejsze argumenty dotyczące odmowy rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytu. Można spotkać m. in. ze stanowiskiem, że uwzględniając stanowisko Prezesa UOKiK z dnia 2 marca 2020 roku banki nie zwracają opłat w stosunku do umów pożyczek i kredytów zawartych w określonym okresie czasu i spłaconych przed określoną datą. Co do zasady stanowisko takie jest błędne i wprowadza konsumenta w błąd co do zakresu przysługujących mu uprawnień ale dla oceny konkretnego przypadku zapraszamy do kontaktu.

+48 606 328 456
Czujesz się pokrzywdzony? Antybankster ci pomoże!