kor§ 1. Definicje

Warunki korzystania – niniejszy dokument

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem antybankster.pl; anty-bankster.pl, antybanksterka.pl, anty-banksterka.pl

Właściciel – właściciel serwisu Paweł Zacharzewski PROSPERO NIP 8512888837, REGON 321542480, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie (71-553), ul. Niemcewicza 37/u1

Użytkownik – Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.

Usługa – każde świadczenie wykonywane przez Właściciela na rzecz Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Usługi świadczone na zasadach wskazanych w niniejszych Warunkach korzystania oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a w odniesieniu do konsumentów także z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – („Ustawa o prawach konsumenta”).

Ogłoszenia, Materiały, Treści – wszelkie treści multimedialne oraz informacje, zamieszczane na Serwisie.

§ 2. Informacje Podstawowe

 1. Nazwa serwisu, jego koncepcja, elementy grafiki, loga, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej w tym zgłoszeniu do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Warunków korzystania. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści Warunków korzystania w dowolnym czasie. Zarejestrowani Użytkownicy będą informowani o zmianach Warunków korzystania pocztą e-mail oraz za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia pozwalającego przeglądać treści internetowe, w tym przeglądarki internetowej w możliwie najaktualniejszej wersji, obsługującej i akceptującej pliki cookies oraz obsługującej język javascript i technologię HTML5.

§ 3. Uprawnienia i Obowiązki Właściciela Serwisu

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do:

  • gromadzenia i przetwarzania Danych podanych przez Użytkownika podczas korzystania z dostępnych w serwisie formularzy kontaktowych i w ciągu dalszego używania Serwisu, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu. Właściciel zobowiązuje się do nieudostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w niniejszych Warunkach korzystania, z którymi zawarta została stosowna umowa (np. Administrator) oraz podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  • sprzedaży lub udostępnienia Serwisu innemu podmiotowi, w całości lub w części

  • przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych, które mogą czasowo ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania z Serwisu

  • komunikowania się z Użytkownikami Serwisu za pomocą wskazanych przez nich adresów komunikatorów internetowych oraz e-mail w związku z funkcjonowaniem serwisu, jego promocją i rozwojem

  • zmiany Warunków korzystania. Aktualna treść Warunków korzystania zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym Warunkach korzystania. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Warunkach korzystania nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi oraz – w przypadku braku ich akceptacji – zaprzestanie korzystania z Serwisu.

§ 4. Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika I Zarejestrowanego Użytkownika

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza że:

  • zapoznał się i zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania

  • zapoznał się i zaakceptował Politykę Prywatności Serwisu

  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela

  • podane przez niego dane należą do niego i są zgodne z prawdą

  • nie będzie prowadzić działań szkodliwych wobec Właściciela, Serwisu ani innych Użytkowników, wliczając przede wszystkim:

   • używanie, przesyłanie botów, spiderów, wirusów i innych programów o szkodliwym charakterze

   • prowadzenie działań reklamowych (spam)

  • nie będzie korzystał z Serwisu w celu:

przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów komercyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych

przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób danych i informacji o osobach trzecich, które nie wyrażają na to zgody

przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów zawierających wirusy lub jakikolwiek inny złośliwy kod, pliki lub programy stworzone w celu zakłócania, ograniczania lub uniemożliwiania funkcjonowania Serwisu, oprogramowania lub sprzętu

przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów, które
w ocenie Administratora są niewłaściwe lub w jakikolwiek sposób ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Serwisu, lub które mogą powodować szkody innym osobo

Organizowania gier losowych, loterii, konkursów z nagrodami lub bez nagród

§ 5. Inne serwisy i materiały

Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów, jak również teksty, fotografie, grafiki, muzykę, dźwięki, wideo, informacje i inne materiały należące lub pochodzące z innych serwisów, zamieszczane, przesyłane i transmitowane przez Właściciela. Tego typu odnośniki i treści nie są monitorowane, badane i sprawdzane; Administrator nie ponosi za ich treść oraz działanie żadnej odpowiedzialności.Użytkownik decydujący się na opuszczenie Serwisu i/lub korzystanie z nich, używanie, instalowanie oprogramowania i aplikacji z innych serwisów robi to na własne ryzyko mając świadomość, że w takim wypadku Warunki korzystania Serwisu nie obowiązują. W gestii użytkownika leży zapoznanie się z regulaminem każdego odwiedzanego serwisu. Każdy Materiał a także odnośnik do innego serwisu, który narusza jakiekolwiek prawa lub może powodować szkodliwe działania, należy zgłosić Administratorowi.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Serwisem należy składać mailowo na adres: kontakt@antybankster.pl w okresie 7 dni od momentu zdarzenia.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi dot. świadczenia Usługi i zawierać uzasadnienie i przyczyny reklamacji oraz imię, nazwisko oraz adres użytkownika.

 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na ten sam adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne. Decyzja dot. reklamacji jest ostateczna.

 4. Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich praw w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku