Polityka prywatności

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych)
obowiązująca w serwisie antybankster.pl

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Paweł Zacharzewski PROSPERO
z siedzibą w Szczecinie 71-553, przy ul. Niemcewicza 37/u1, posiadający NIP 8512888837


w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

1) Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.


2) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak
i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.


3) Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:

  • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
  • ograniczony cel,
  • minimalizacja danych,
  • prawidłowość,
  • ograniczone przechowywanie,
  • integralność i poufność,
  • rozliczalność.
§ 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych


1) Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:


a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
d) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) zawierania oraz wykonywania umowy o doradztwo restrukturyzacyjne w związku z przygotowaniem i popieraniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
b) wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku
z zawartą i wykonywaną umową oraz w związku z prowadzoną działalnością, w tym
w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) realizacji procesów związanych z ustaleniem Państwa sytuacji faktycznej i majątkowej w zakresie niezbędnym dla przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
g) zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora, najemców oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów Administratora, zapobiegania popełnianiu przestępstw lub ujawnianiu popełnionych przestępstw poprzez stosowanie zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
1) Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, skorzystania z usług. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z obowiązujących przepisów.

§ 3. Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych


1) Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
2) Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, stan cywilny, dane finansowe, w tym także dane
o powstałym zadłużeniu kredytowym, informacje o ustroju majątkowym małżeńskim, dane dotyczące sytuacji majątkowej osoby udostępniającej dane niezbędne dla prawidłowego przygotowania pozwu, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz niezbędnej korespondencji przedsądowej.

§ 4. Okres przechowywania danych

1) Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda.

§ 4. Pliki cookies


1) Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
2) Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.
W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies
• Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
• Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
• Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
• Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.
Zarządzanie plikami cookies
1) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG


• Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 6. Odbiorcy danych


• Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności do:
a) podmiotów przetwarzających (procesorów), w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna, dostawcy usług i partnerzy, prawnicy współpracujący przy realizacji usług);
b) banków oraz podmiotów obsługujących transakcje płatnicze;
c) firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
d) podmiotów lub organów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych


• W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania tych danych;
c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przeniesienia swoich danych osobowych;
g) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kontakt@antybannkster.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.
• W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Zmiany naszej polityki prywatności


Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@antybankster.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Szczecin, 11 kwietnia 2020